Normes de publicació en el blog / Normas de publicación en el blog

Autoria i extensió

La Comissió de Comunicació agraeix i escull per a publicar aquells escrits el text dels quals no supere els mil caràcters. És imprescindible que vagen signats amb nom i cognoms i ha de constar el seu DNI o passaport, l’adreça i el telèfon. Per norma, no es publiquen escrits amb pseudònim o inicials. Envia el text al correu: mesiniciativa.mescompromis@gmail.com indicant en assumpte Blog.

Autoría y extensión

La Comisión de Comunicación agradece y escoge para publicar aquellos escritos cuyo texto no supere los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmados con nombre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la dirección y el teléfono. Por norma, no se publican escritos con seudónimo o iniciales. Envía el texto al correo: mesiniciativa.mescompromis@gmail.com indicando en asunto Blog.