25 octubre, 2018

Manifest / Manifiesto

En castellano más abajo

Descarrega’t el Manifest    Descargate el Manifiesto

Presentem la Plataforma MÉS INICIATIVA, +COMPROMÍS davant la militància d’Iniciativa i ens oferim a la ciutadania valenciana com una plataforma fidel amb els principis fundacionals d’Iniciativa, com un col·lectiu de gent valenta i compromesa amb la tasca d’introduir canvis estructurals a la nostra societat, orientats vers la igualtat i la protecció del territori i del medi ambient. La nostra consigna és empoderar persones i treballar per a elles, fomentant en la ciutadania la seua participació activa en l’elaboració de polítiques que milloren la seua qualitat de vida. Això passa per plantejaments d’esquerra radicalment democràtica i de vocació republicana. Apostem a que una aposta clara en la nostra definició política ens conduïsca a guanyar espai polític, i a un referendament de la ciutadania que ens permeta guanyar les eleccions i consolidar els canvis polítics en un cicle de llarg recorregut. Som conscients de com la indefinició ideològica ha fet trontollar els fonaments dels dos partits que tradicionalment han ocupat els espais de poder -és un fenomen global- que per primera vegada obri vies a nous actors. Per això, en eixe nou panorama, no podem jugar amb la mateixa ambigüitat. Cal recuperar amb força les polítiques socials, abans que siguen reclamades de manera urgent pel populisme més antidemocràtic.

Tenim la voluntat de conformar una corrent d’opinió al si d’Iniciativa, d’acord amb els nostres estatuts, amb el fi d’aprofundir el debat polític i enfortir la seva base ideològica, contribuir a conviure en la divergència i consolidar Compromís com a referència política clau per a la transformació que el País Valencià, l’Estat Espanyol i Europa necessiten. Pensem igualment que cal millorar l’organització del partit per tal de fer-lo més obert i receptiu a les demandes de la militància.

 1. PER QUÈ UN CORRENT D’OPINIÓ?

L’Assemblea d’Iniciativa d’Elx de 2016 va recollir la necessitat de millorar l’organització baix els principis que sempre hem defensat i pels quals ens reconeix la ciutadania: la transparència, la bona gestió, la participació i la regeneració democràtica.

Malgrat la ponència d’Elx va suscitar un ampli consens, algunes d’aquestes demandes no han estat plenament recollides als estatuts sorgits del nostre V Congrés Nacional. Creiem que açò suposa una mancança que cal esmenar.

Perquè —és la nostra visió— Iniciativa ha de ser un instrument —mai un fi— per aconseguir l’objectiu real: millorar la vida de les persones, salvaguardar el territori i el medi ambient, garantir la justícia econòmica i les necessitats de les persones de classes socials menys afavorides, encetant polítiques igualitàries i inclusives que permeten a tothom tirar endavant projectes de vida en condicions de dignitat i d’equitat.

I açò només serà possible si som capaços de dissenyar una organització que incentive la participació interna i externa, amb espais suficients per acollir una militància mobilitzada, plenament operativa per fer front als reptes que vindran.

 1. QUIN PARTIT VOLEM?

Més Iniciativa- Una aposta per una estructura dinàmica que revitalitze el partit

Considerem que el V Congrés ha estat una oportunitat no plenament aprofitada, especialment en allò referit a l’estructura del partit i a la seva definició ideològica. Tot i això pensem que tenim uns estatuts que cal complir i fer complir.

 1. L’empoderament de la militància és clau per consolidar una organització de govern i de futur. És per això que creiem que cal donar rellevància política a les estructures locals i supracomarcals, dotant-les de suficient autonomia —de forma coordinada amb la política global de l’organització— per dissenyar les relacions amb els socis al seu àmbit.

Cal potenciar la figura de les persones alliberades de cada supracomarca com a personal tècnic i polític al servei de l’assemblea i l’executiva supracomarcal i no només com a executors de les decisions de la direcció de País. És funció de la Secretaria d’Organització fer compatible aquesta irrenunciable autonomia amb la política general del partit.

Igualment, els i les portaveus supracomarcals, elegits democràticament per les bases, han de ser la figura fonamental de representació de la Supracomarca.

 1. El Consell Executiu Nacional és, segons els nostres estatuts, l’òrgan de gestió de la nostra organització i cal empoderar-lo. Ha de ser l’òrgan real de presa de decisions i no només un òrgan de ratificació d’allò decidit en la Permanent.

Defensem una executiva amb un nombre màxim de membres fixat estatutàriament, amb responsabilitats definides en els seus respectius titulars i amb capacitat executiva, tal i com recomanen els propis estatuts vigents. Això inclou autonomia plena per formar el seus respectius equips i —lògicament— l’obligació de retre comptes anualment de la feina feta. Creiem certament que una executiva de 28 membres, més dos designats pels Joves, més tres portaveus, més els membres amb veu però sense vot (que corresponen als nostres representants a les institucions) pot arribar a ser del tot inoperativa.

Les quatre grans àrees que van ser aprovades al primer CEN posterior al V Congrés corren el risc de convertir-se en una fórmula en la qual es dilueixen les competències de les secretaries. Tot i això, els donem un vot de confiança amb l’ànim de no obstaculitzar cap iniciativa dirigida a millorar IdPV. Proposarem —una volta avaluada la seva efectivitat— la seva revisió passades les eleccions.

 1. La Permanent ha de tindre un paper decisori quan hi ha poc marge temporal, però ha d’estar sempre al servei del CEN i retre-li comptes, ja que és en definitiva un òrgan derivat d’aquell. Tenim clar que la transparència no pot suposar ni exhibicionisme ni inoperància, però això no està renyit amb la rendició de comptes.

És important crear reglaments de funcionament del CEN i també de la Mesa Nacional. La reglamentació no implica desconfiança ni constrenyiment. La reglamentació és una garantia procedimental que fixa instruccions clares de funcionament. Evidentment que defensem el necessari equilibri entre reglamentació i operativitat, però entre reglamentar-ho tot i no reglamentar res hi ha un fum de possibilitats intermèdies.

 1. El paper de la figura de portaveu és clau. De nou ens trobem amb tres portaveus amb papers poc definits (més enllà d’etiquetes com ara «intern», «polític» o «govern»); un triumvirat —com va anomenar-lo algú magistralment a la Mesa Nacional d’Elx—, que no és el millor dels models possibles. Necessitem —encara ho necessitem—repensar el paper de la persona o de les persones que exercisquen de portaveus: és imprescindible que puguen exercir funcions de representació interna i externa. Que siguen la nostra veu cap a l’exterior, però amb capacitat d’estar en contacte permanent amb els col·lectius locals, comarcals i supracomarcals. Això implica repensar el nombre màxim de portaveus i la compatibilitat o incompatibilitat del càrrec de portaveu amb qualsevol altre càrrec -electe o no- per tal d’acomplir les seves funcions amb eficiència. Qüestió aquesta última directament relacionada amb la limitació de càrrecs en una única persona i que no tenim resolta. L’abordarem al punt sisè d’aquest escrit.
 2. Com a organització marcadament feminista en les nostres polítiques públiques, també cal millorar i feminitzar les nostres formes de treballar i d’organitzar-nos. Les reunions han de tindre horaris compatibles, les noves tecnologies ens han de facilitar la participació, el bon tracte i els debats assossegats han d’estar presents per tot arreu,…
 3. Els estàndards ètics de la nostra organització han d’estar ben clars i a l’alçada de les expectatives del nostre electorat. Els estatuts parlen d’un règim d’incompatibilitats raonable, explicable i realitzable. Algunes de les nostres propostes en eixe sentit van ser acceptades per la ponència estatutària i per tant sols resta que les complim. Cal un congrés després de les eleccions valencianes per tal de corregir possibles acumulacions de responsabilitats o càrrecs, i no abans com fem ara, sempre arrossegant composicions d’òrgans que no s’ajusten als manaments estatutaris.

Defensem la limitació de mandats i un règim d’incompatibilitats que previnga l’acumulació de càrrecs. Tot això amb la flexibilitat que siga necessària per tal de no escanyar una organització petita com la nostra. És imprescindible, però, la incorporació d’aquests principis no només a la nostra cultura organitzativa sinó al nostre corpus estatutari i reglamentari.

Seria inaudit que una força com la nostra —que ha defensat des del seu naixement els principis que van inspirar la mobilització social post 15-M— tinguera uns estàndards ètics més baixos que no els que puga marcar la Llei Electoral Valenciana que nosaltres proposem.

L’acompliment de la carta financera —no ho oblidem— és una qüestió de caràcter ètic que cal en tot cas revisar de forma que el seu compliment siga exigible a tota la militància, es done compte de les seues excepcions i s’ajuste a uns barems que permeten a totes les persones fer les aportacions que els corresponen.

En possibles casos de corrupció, cal aclarir els termes que justifiquen quan s’ha d’apartar algun càrrec públic i/o electe de les seues responsabilitats de forma conjunta amb la resta de potes de Compromís.

 1. Cal repensar la relació amb Joves amb Iniciativa. Els i les nostres joves tenen un instrument sobirà i autònom i decidiran quin tipus d’organització volen, quines campanyes llançaran i quines activitats organitzaran.

Des d’Iniciativa és important tindre clara l’autonomia jove i no fer cap tipus d’ingerència en decidir les despeses o el contingut de les seues campanyes. Això també passa per no interferir als seus processos interns ni instrumentalitzar el col·lectiu per afavorir certes opcions a primàries ni processos d’IdPV a canvi de càrrecs o posicions preferents.

Els i les nostres Joves, per definició, tenen el dret —quasi l’obligació— de ser més imprudents, més agosarats que els seus majors.

Creiem en el bon ús dels recursos que els pertoquen. En tot cas, estaran sotmesos com la resta de la militància, als estatuts d’Iniciativa.

Més Compromís

Compromís és la nostra aposta, no sols en el plànol electoral, sinó també en el polític com l’instrument més potent que hem tingut des del restabliment de la democràcia per a transformar la societat valenciana en la direcció que nosaltres somniem.

És per això que cal abordar definitivament la qüestió de l’organicitat en Compromís, tot respectant la pluralitat fundacional, establint fórmules de col·laboració permanents amb les organitzacions germanes que revitalitza l’estructura de Compromís en tots els seus nivells amb un organigrama de funcionament transparent que permeta la participació de totes les persones inscrites en la presa de decisions, evitant el funcionament cupular partidista. Es tracta de fer de Compromís una mica més que una coalició de partits sense perdre el concepte de pluralitat fundacional amb òrgans legitimats per la militància i no sols per part de les cúpules. Podran dir-nos que aquests òrgans existeixen i és veritat. Però no és menys cert que són inoperatius, arribant-se —de facto— a un funcionament per acords entre les cúpules, sempre amb l’amenaça de trencament de la coalició com a eina de pressió a qualsevol negociació, especialment en processos (pre) electorals. Com a corrent d’opinió, ens oposem al bloqueig de l’estructura interna de Compromís, causada per espuris interessos particulars. El potencial de creixement de Compromís ha de passar per l’enfortiment de les seues estructures internes participatives.

L’horitzó ha de ser fer de Compromís una eina permanent.

També la qüestió de les persones adherides directament a la coalició ha de trobar una solució de consens, garantint la seua participació directa a tota l’estructura de Compromís i una carta de drets i deures, tot tenint en compte la realitat dels partits fundacionals i les seues estructures.

Relacions amb el govern

És la primera volta que Iniciativa i Compromís afronten la gestió del govern a la Generalitat i a molts municipis. Aquesta nova situació obliga a repensar quin és el paper de l’organització. Quasi finalitzada la nostra primera legislatura governant, és el moment d’avaluar quines són les friccions, mancances i dubtes que han sorgit en aquesta relació.

És clar que la iniciativa política l’ha de tindre el govern (en altres èpoques aquest protagonisme havia estat entre el partit i el grup parlamentari). Però el nou escenari no implica que el partit es dedique a fer seguidisme i que es buide de contingut, de legitimitat, ni de força democràtica. El partit no pot ser subsidiari del govern, sinó complementari.

Amb una estructura interna forta, flexible i organitzada, el partit ha de ser la corretja de transmissió cap a la societat civil: a les comarques, als pobles, a les associacions, explicant els nostres avenços socials i demostrant que es pot governar d’una altra manera.

El partit, però, també ha de col·laborar en l’establiment d’estratègies polítiques i comunicatives de forma conjunta amb els nostres càrrecs públics. La Coordinadora de Càrrecs i les Àrees de Treball han de jugar un paper decisiu. És obligació del CEN crear les condicions per l’efectivitat de la Coordinadora. Açò implica, en primer lloc, sistematitzar les seves trobades i establir una periodicitat mínima de reunions.

 1. FER POLÍTICA. ENFORTIR LA IDEOLOGIA

És important que Iniciativa no perda l’essència política ni ideològica com a referent de les nostres polítiques públiques. És per això que cal abordar debats profunds de caire ideològic. És per això també que caldrà obrir espais específics per al debat ideològic, és a dir, per a la creació d’ideologia i que ens posicionen clarament dins de l’espectre de l’ecosocialisme i feminisme espanyol i europeu des d’una òptica nítidament valenciana.

Hem de posicionar-nos en qüestions que ens afecten o ens afectaran. Una reforma constitucional és inajornable i arribarà tard o d’hora. La nostra posició és clara: defensem una república i un model federal com a solució a l’actual crisi territorial.

Creiem —com diu literalment la ponència d’Elx, de 2016— que Iniciativa ha d’encapçalar l’enfortiment ideològic de l’esquerra per evitar caure en el parany que ha provocat la crisi de la socialdemocràcia, que deriva de la pèrdua d’un discurs propi front als valors de la dreta. És per això que volem fer d’Iniciativa un partit que defensa els ideals de l’esquerra, el benestar i necessitats de les classes econòmicament més desafavorides, així com la lluita contra la degradació mediambiental causada pels interessos de les grans companyies i els efectes del canvi climàtic derivat d’eixa degradació i el valencianisme polític, que lluita contra les desigualtats per motiu de naixement, sexe, raça, orientació sexual, pensament o religió. I hem de comunicar clarament aquests principis a la societat.

Volem un partit en que els càrrecs públic estiguen oberts a la militància i mantinguen una actitud de màxima empatia i col·laboració amb ella. El recanvi no és urgent, però no l’hem de perdre de vista. La nostra entrada al govern de les principals institucions del país ha posat de manifest la mancança d’una segona línia que s’ocupe del partit un cop la seva primera línia ha passat a les institucions que governem.

País Valencià i Estat

Tot assumint i avaluant amb cura l’oportunitat política de cada qüestió, cal abordar temes de calat de forma oberta i definir-nos com una organització per tal d’oferir alternatives, de les quals haurem de fer novament pedagogia.

L’Estat viu una crisi institucional greu, derivada del disseny incomplet del model territorial. La plurinacionalitat, ara reclamada per més forces que mai, cal concretar-la no sols en el reconeixement d’allò simbòlic. La plurinacionalitat exigeix estructures adients.

Conseqüentment, Iniciativa s’ha de definir com a republicana i defensar la plurinacionalitat de l’Estat Espanyol i el disseny d’estructures estatals coherents amb aquesta configuració plurinacional. Cal assenyalar que som l’únic partit de la coalició que no es defineix com a explícitament republicà.

Però també cal una revisió profunda de totes les estructures d’estat: despolitització definitiva de la Justícia, una reforma electoral que garantisca millor la pluralitat i la transparència, la supressió del Senat o la seva reforma radical, l’eliminació d’alguns ministeris buits de contingut, de les diputacions provincials…

No podem defugir aquests debats.

Europa

Europa i la Unió Europea ja no són el nostre futur sinó el present. Entendre el nostre marc comunitari i tindre un posicionament sobre quina Europa volem és clau per a créixer com a partit. L’experiència en governs ens dóna l’experiència de quines limitacions vénen imposades per l’estat, però també les que vénen marcades des de Brussel·les i de les que hem de promoure la seua reforma. No podrem transformar el País Valencià si no transformem l’Estat i la UE. És molt important situar Europa en la primera línia de la nostra visió política, expandint i exportant la nostra bona governança arreu del continent.

La dificultat en aconseguir canvis i establir aliances en l’àmbit europeu no ens ha d’espantar. A l’Estat resulta difícil canviar la Constitució, però això no significa que renunciem a eixes reivindicacions. Reformar la UE, també serà difícil, però hem de tindre un posicionament clar al respecte. L’heterogeneïtat és una senya d’identitat de tots els moviments paneuropeus i precisament la nostra positiva experiència de gestió de la diversitat ens ha de servir per tindre un paper proactiu en l’establiment d’aliances dins de les estructures i marcs existents, així com en iniciatives noves que estan sorgint, sent conscients que no existeix ni existirà una força europea amb la qual encaixem al 100%. Sols així transformaren Europa.

Creiem fortament en el buidatge dels estats-nació actuals que causen conflictes i alcen murs amb una descentralització estatal en dos sentits. Per una banda, cal baixar als nivells locals i regionals o autonòmics les polítiques d’àmbit social, els serveis públics, l’educació, la promoció de les llengües i cultures pròpies, etc. D’una altra, cal crear un sistema supra-estatal europeu (i també en un futur a nivell mundial) on es debaten i resolguen els reptes globals: el canvi climàtic, els canviants fenòmens migratoris, la resolució de conflictes armats, el comerç internacional, la justícia fiscal, entre d’altres. Calen estructures que exigisquen als estats el compliment de les seues obligacions internacionals i que suposen una garantia d’empara de tota la ciutadania també davant els seus estats i no una suma d’interessos particulars d’estats i elits com fins ara. És en aquest marc on ens trobem còmodes i per això cal avançar en una major integració europea cap a la construcció d’una Europa dels pobles-persones («peoples» – en anglès conflueixen ambdós termes).

 1. CLOENDA

Volem debatre, amb lleialtat, però amb coherència i amb valentia.

Perquè som, al cap i a la fi, gent compromesa amb el projecte d’Iniciativa. Tirem endavant aquesta plataforma amb la voluntat de sumar esforços, d’arribar a consensos, de fer més fort, més gran, el nostre partit. Volem fer-lo créixer i fer créixer el projecte comú de Compromís. Perquè creiem que Iniciativa és el nostre instrument, Compromís la nostra aposta estratègica i la instauració de polítiques per a les persones i de defensa del territori i del medi ambient el nostre objectiu final.

Descarrega’t el Manifest    Descargate el Manifiesto

Castellano

Presentamos la Plataforma MÉS INICIATIVA, +COMPROMÍS ante la militancia de Iniciativa y nos ofrecemos a la ciudadanía valenciana como una plataforma fiel con los principios fundacionales de Iniciativa, como un colectivo de gente valiente y comprometida con la tarea de introducir cambios estructurales en nuestra sociedad, orientados hacia la igualdad y la protección del territorio y del medio ambiente. Nuestra consigna es empoderar personas y trabajar para ellas, fomentando en la ciudadanía su participación activa en la elaboración de políticas que mejoran su calidad de vida. Esto pasa por planteamientos de izquierda radicalmente democrática y de vocación republicana. Apostamos a que una apuesta clara en nuestra definición política nos conduzca a ganar espacio político, y a un refrendo de la ciudadanía que nos permita ganar las elecciones y consolidar los cambios políticos en un ciclo de largo recorrido. Somos conscientes de como la indefinición ideológica ha hecho tambalear los fundamentos de los dos partidos que tradicionalmente han ocupado los espacios de poder -es un fenómeno global- que por primera vez abre vías a nuevos actores. Por eso, en ese nuevo panorama, no podemos jugar con la misma ambigüedad. Hay que recuperar con fuerza las políticas sociales, antes de que sean reclamadas de manera urgente por el populismo más antidemocrático.

Tenemos la voluntad de conformar una corriente de opinión al seno de Iniciativa, de acuerdo con nuestros estatutos, con el fin de profundizar el debate político y fortalecer su base ideológica, contribuir a convivir en la divergencia y consolidar Compromiso como referencia política clave para la transformación que el País Valenciano, el Estado Español y Europa necesitan. Pensamos igualmente que hay que mejorar la organización del partido para hacerlo más abierto y receptivo a las demandas de la militancia.

 1. ¿POR QUÉ UNA CORRIENTE DE OPINIÓN?

La Asamblea de Iniciativa de Elx de 2016 recogió la necesidad de mejorar la organización bajo los principios que siempre hemos defendido y por los cuales nos reconoce la ciudadanía: la transparencia, la buena gestión, la participación y la regeneración democrática.

A pesar de la ponencia de Elx suscitó un amplio consenso, algunas de estas demandas no han sido plenamente recogidas a los estatutos surgidos de nuestro V Congreso Nacional. Creemos que esto supone una carencia que hay que enmendar.

Porque -es nuestra visión- Iniciativa tiene que ser un instrumento -nunca un fin- para conseguir el objetivo real: mejorar la vida de las personas, salvaguardar el territorio y el medio ambiente, garantizar la justicia económica y las necesidades de las personas de clases sociales menos favorecidas, comenzando políticas igualitarias e inclusivas que permiten a todo el mundo salir adelante proyectos de vida en condiciones de dignidad y de equidad.

Y esto sólo será posible si somos capaces de diseñar una organización que incentivo la participación interna y externa, con espacios suficientes para acoger una militancia movilizada, plenamente operativa para hacer frente a los retos que vendrán.

 1. QUÉ PARTIDO QUEREMOS?

Més Iniciativa- Una apuesta por una estructura dinámica que revitalice el partido

Consideramos que el V Congreso ha sido una oportunidad no plenamente aprovechada, especialmente en aquello referido a la estructura del partido y a su definición ideológica. Aún así pensamos que tenemos unos estatutos que hay que cumplir y hacer cumplir.

 1. El empoderamiento de la militancia es clave para consolidar una organización de gobierno y de futuro. Es por eso que creemos que hay que dar relevancia política a las estructuras locales y supracomarcales, dotándolas de suficiente autonomía -de forma coordinada con la política global de la organización- para diseñar las relaciones con los socios a su ámbito.

Hay que potenciar la figura de las personas liberadas de cada supracomarca como personal técnico y político al servicio de la asamblea y la ejecutiva supracomarcal y no sólo como ejecutores de las decisiones de la dirección de País. Es función de la Secretaría de Organización hacer compatible esta irrenunciable autonomía con la política general del partido.

Igualmente, los y las portavoces supracomarcales, elegidos democráticamente por las bases, tienen que ser la figura fundamental de representación de la Supracomarca.

 1. El Consejo Ejecutivo Nacional es, según nuestros estatutos, el órgano de gestión de nuestra organización y hace falta empoderarlo. Tiene que ser el órgano real de toma de decisiones y no sólo un órgano de ratificación de aquello decidido en la Permanente.

Defendemos una ejecutiva con un número máximo de miembros fijado estatutariamente, con responsabilidades definidas en sus respectivos titulares y con capacidad ejecutiva, tal y cómo recomiendan los propios estatutos vigentes. Esto incluye autonomía plena para formar sus suyos respectivos equipos y –lógicamente- la obligación de rendir cuentas anualmente del trabajo hecho. Creemos ciertamente que una ejecutiva de 28 miembros, más dos designados por los Jóvenes, más tres portavoces, más los miembros con voz pero sin voto (que corresponden a nuestros representantes a las instituciones) puede llegar a ser del todo inoperativa.

Las cuatro grandes áreas que fueron aprobadas al primer CEN posterior en el V Congreso corren el riesgo de convertirse en una fórmula en la cual se diluyen las competencias de las secretarías. Aún así, les damos un voto de confianza con el ánimo de no obstaculizar ninguna iniciativa dirigida a mejorar IdPV. Propondremos -una vuelta evaluada su efectividad- su revisión pasadas las elecciones.

 1. La Permanente tiene que tener un papel decisorio cuando hay poco margen temporal, pero ha de estar siempre al servicio del CEN y rendirle cuentas, puesto que es en definitiva un órgano derivado de aquel. Tenemos claro que la transparencia no puede suponer ni exhibicionismo ni inoperancia, pero esto no está reñido con la rendición de cuentas.

Es importante crear reglamentos de funcionamiento del CEN y también de Mesa Nacional. La reglamentación no implica desconfianza ni constreñimiento. La reglamentación es una garantía procedimental que fija instrucciones claras de funcionamiento. Evidentemente que defendemos el necesario equilibrio entre reglamentación y operatividad, pero entre reglamentarlo a pesar de no reglamentar nada hay un humo de posibilidades intermedias.

 1. El papel de la figura de portavoz es clave. De nuevo nos encontramos con tres portavoces con papeles poco definidos (más allá de etiquetas como por ejemplo «interno», «político» o «gobierno»); un triunvirato -como lo denominó alguien magistralmente a Mesa Nacional de Alacant-, que no es el mejor de los modelos posibles. Necesitamos -todavía lo necesitamos- repensar el papel de la persona o de las personas que ejerzan de portavoces: es imprescindible que puedan ejercer funciones de representación interna y externa. Que sean nuestra voz hacia el exterior, pero con capacidad de estar en contacto permanente con los colectivos locales, comarcales y supracomarcales. Esto implica repensar el número máximo de portavoces y la compatibilidad o incompatibilidad del cargo de portavoz con cualquiera otro cargo -electo o no- por tal de cumplir sus funciones con eficiencia. Cuestión esta última directamente relacionada con la limitación de cargos en una única persona y que no tenemos resuelta. Lo abordaremos en su punto sexto de este escrito.
 2. Como organización marcadamente feminista en nuestras políticas públicas, también hay que mejorar y feminizar nuestras formas de trabajar y de organizarnos. Las reuniones tienen que tener horarios compatibles, las nuevas tecnologías nos tienen que facilitar la participación, el buen trato y los debates sosegados han de estar presentes por todas partes,…
 3. Los estándares éticos de nuestra organización han de estar muy claros y a la altura de las expectativas de nuestro electorado. Los estatutos hablan de un régimen de incompatibilidades razonable, explicable y realizable. Algunas de nuestras propuestas en ese sentido fueron aceptadas por la ponencia estatutaria y por lo tanto sólo resta que las cumplimos. Hace falta un congreso después de las elecciones valencianas para corregir posibles acumulaciones de responsabilidades o cargos, y no antes como hacemos ahora, siempre arrastrando composiciones de órganos que no se ajustan a los mandamientos estatutarios.

Defendemos la limitación de mandatos y un régimen de incompatibilidades que prevenga la acumulación de cargos. Todo esto con la flexibilidad que sea necesaria para no estrangular una organización pequeña como la nuestra. Es imprescindible, pero, la incorporación de estos principios no sólo a nuestra cultura organizativa sino a nuestro corpus estatutario y reglamentario.

Sería inaudito que una fuerza como nuestra -que ha defendido desde su nacimiento los principios que inspiraron la movilización social post 15-M- tuviera unos estándares éticos más bajos que no los que pueda marcar la Ley Electoral Valenciana que nosotros proponemos.

El cumplimiento de la carta financiera -no lo olvidamos- es una cuestión de carácter ético que hace falta en todo caso revisar de forma que su cumplimiento sea exigible a toda la militancia, se dé cuenta de sus excepciones y se ajuste a unos baremos que permiten a todas las personas hacer las aportaciones que les corresponden.

En posibles casos de corrupción, hay que aclarar los términos que justifican cuando se ha de apartar algún cargo público y/o electo de sus responsabilidades de forma conjunta con el resto de patas de Compromís.

 1. Hay que repensar la relación con Joves amb Iniciativa. Los y nuestras jóvenes tienen un instrumento soberano y autónomo y decidirán qué tipo de organización quieren, qué campañas lanzarán y qué actividades organizarán.

Desde Iniciativa es importante tener clara la autonomía joven y no hacer ningún tipo de injerencia al decidir los gastos o el contenido de sus campañas. Esto también pasa por no interferir a sus procesos internos ni instrumentalizar el colectivo para favorecer ciertas opciones a primarias ni procesos de IdPV a cambio de cargos o posiciones preferentes.

Los y nuestras Jóvenes, por definición, tienen el derecho -casi la obligación- de ser más imprudentes, más osados que sus mayores.

Creemos en el buen uso de los recursos que les corresponden. En todo caso, estarán sometidos como el resto de la militancia, a los estatutos de Iniciativa.

Més Compromís

Compromís es nuestra apuesta, no sólo en el plano electoral, sino también en el político como el instrumento más potente que hemos tenido desde el restablecimiento de la democracia para transformar la sociedad valenciana en la dirección que nosotros soñamos.

Es por eso que hay que abordar definitivamente la cuestión de la organicidad en Compromís, respetando la pluralidad fundacional, estableciendo fórmulas de colaboración permanentes con las organizaciones hermanas que revitalice la estructura de Compromís en todos sus niveles con un organigrama de funcionamiento transparente que permita la participación de todas las personas inscritas en la toma de decisiones, evitando el funcionamiento cupular partidista. Se trata de hacer de Compromís algo más que una coalición de partidos sin perder el concepto de pluralidad fundacional con órganos legitimados por la militancia y no sólo por parte de las cúpulas. Podrán decirnos que estos órganos existen y es verdad. Pero no es menos cierto que son inoperativos, llegándose –de facto– a un funcionamiento por acuerdos entre las cúpulas, siempre con la amenaza de rotura de la coalición como herramienta de presión a cualquier negociación, especialmente en procesos (pre) electorales. Como corriente de opinión, nos oponemos al bloqueo de la estructura interna de Compromís, causada por espurios intereses particulares. El potencial de crecimiento de Compromís tiene que pasar por el fortalecimiento de sus estructuras internas participativas.

El horizonte tiene que ser hacer de Compromís una herramienta permanente.

También la cuestión de las personas adheridas directamente a la coalición tiene que encontrar una solución de consenso, garantizando su participación directa a toda la estructura de Compromís y una carta de derechos y deberes, teniendo en cuenta la realidad de los partidos fundacionales y sus estructuras.

Relaciones con el gobierno

Es la primera vez que Iniciativa y Compromís afrontan la gestión del gobierno en la Generalitat y en muchos municipios. Esta nueva situación obliga a repensar cuál es el papel de la organización. Casi finalizada nuestra primera legislatura gobernando, es el momento de evaluar cuáles son las fricciones, carencias y dudas que han surgido en esta relación.

Está claro que la iniciativa política la ha de tener el gobierno (en otras épocas este protagonismo había estado entre el partido y el grupo parlamentario). Pero el nuevo escenario no implica que el partido se dedique a hacer seguidismo y que se vacíe de contenido, de legitimidad, ni de fuerza democrática. El partido no puede ser subsidiario del gobierno, sino complementario.

Con una estructura interna fuerte, flexible y organizada, el partido tiene que ser la correa de transmisión hacia la sociedad civil: en las comarcas, en los pueblos, a las asociaciones, explicando nuestros adelantos sociales y demostrando que se puede gobernar de otra manera.

El partido, pero, también tiene que colaborar en el establecimiento de estrategias políticas y comunicativas de forma conjunta con nuestros cargos públicos. La Coordinadora de Cargos y las Áreas de Trabajo tienen que jugar un papel decisivo. Es obligación del CEN crear las condiciones para la efectividad de la Coordinadora. Esto implica, en primer lugar, sistematizar sus encuentros y establecer una periodicidad mínima de reuniones.

 1. HACER POLÍTICA. FORTALECER LA IDEOLOGÍA

Es importante que Iniciativa no pierda la esencia política ni ideológica como referente de nuestras políticas públicas. Es por eso que hay que abordar debates profundos de cariz ideológico. Es por eso también que habrá que abrir espacios específicos para el debate ideológico, es decir, para la creación de ideología y que nos posicionan claramente dentro del espectro del ecosocialismo y feminismo español y europeo desde una óptica nítidamente valenciana.

Tenemos que posicionarnos en cuestiones que nos afectan o nos afectarán. Una reforma constitucional es inaplazable y llegará tarde o temprano. Nuestra posición es clara: defendemos una república y un modelo federal como solución a la actual crisis territorial.

Creemos -cómo dice literalmente la ponencia de Elx, de 2016- que Iniciativa ha de encabezar el fortalecimiento ideológico de la izquierda para evitar caer en la trampa que ha provocado la crisis de la socialdemocracia, que deriva de la pérdida de un discurso propio frente a los valores de la derecha. Es por eso que queremos hacer de Iniciativa un partido que defiende los ideales de la izquierda, el bienestar y necesidades de las clases económicamente más desfavorecidas, así como la lucha contra la degradación medioambiental causada por los intereses de las grandes compañías y los efectos del cambio climático derivado de esa degradación y el valencianismo político, que lucha contra las desigualdades por motivo de nacimiento, sexo, raza, orientación sexual, pensamiento o religión. Y tenemos que comunicar claramente estos principios a la sociedad.

Queremos un partido en que los cargos públicos estén abiertos a la militancia y mantengan una actitud de máxima empatía y colaboración con ella. El recambio no es urgente, pero no lo tenemos que perder de vista. Nuestra entrada en el gobierno de las principales instituciones del país ha puesto de manifiesto la carencia de una segunda línea que se ocupe del partido una vea que su primera línea ha pasado a las instituciones que gobernamos.

País Valencià y Estado

Asumiendo y evaluando con cuidado la oportunidad política de cada cuestión, hay que abordar temas de calado de forma abierta y definirnos como una organización por tal de ofrecer alternativas, de las cuales tendremos que hacer nuevamente pedagogía.

El Estado vive una crisis institucional grave, derivada del diseño incompleto del modelo territorial. La plurinacionalidad, ahora reclamada por más fuerzas que nunca, hay que concretarla no sólo en el reconocimiento de lo simbólico. La plurinacionalidad exige estructuras adecuadas.

Consecuentemente, Iniciativa se tiene que definir como republicana y defender la plurinacionalidad del Estado Español y el diseño de estructuras estatales coherentes con esta configuración plurinacional. Hay que señalar que somos el único partido de la coalición que no se define como explícitamente republicano.

Pero también hace falta una revisión profunda de todas las estructures del estado: despolitización definitiva de la Justicia, una reforma electoral que garantice mejor la pluralidad y la transparencia, la supresión del Senado o su reforma radical, la eliminación de algunos ministerios vacíos de contenido, de las diputaciones provinciales,…

No podemos rehuir estos debates.

Europa

Europa y la Unión Europea ya no son nuestro futuro sino el presente. Entender nuestro marco comunitario y tener un posicionamiento sobre qué Europa queremos es clave para crecer como partido. La experiencia en gobiernos nos da la experiencia de qué limitaciones vienen impuestas por el estado, pero también las que vienen marcadas desde Bruselas y de las que tenemos que promover su reforma. No podremos transformar el País Valencià si no transformamos el Estado y la UE. Es muy importante situar Europa en la primera línea de nuestra visión política, expandiendo y exportando nuestra buena gobernanza en todo el continente.

La dificultad al conseguir cambios y establecer alianzas en el ámbito europeo no nos ha de asustar. Al Estado resulta difícil cambiar la Constitución, pero esto no significa que renunciamos a esas reivindicaciones. Reformar la UE, también será difícil, pero tenemos que tener un posicionamiento claro al respeto. La heterogeneidad es una seña de identidad de todos los movimientos paneuropeos y precisamente nuestra positiva experiencia de gestión de la diversidad nos tiene que servir para tener un papel proactivo en el establecimiento de alianzas dentro de las estructuras y marcos existentes, así como en iniciativas nuevas que están surgiendo, siendo conscientes que no existe ni existirá una fuerza europea con la cual encajamos al 100%. Sólo así transformaremos Europa.

Creemos fuertemente en el vaciado de los estados-nación actuales que causan conflictos y levantan muros con una descentralización estatal en dos sentidos. Por un lado, hay que bajar a los niveles locales y regionales o autonómicos las políticas de ámbito social, los servicios públicos, la educación, la promoción de las lenguas y culturas propias, etc. De otra forma, hay que crear un sistema supra-estatal europeo (y también en un futuro a nivel mundial) donde se debatan y resuelvan los retos globales: el cambio climático, los cambiantes fenómenos migratorios, la resolución de conflictos armados, el comercio internacional, la justicia fiscal, entre otros. Hacen falta estructuras que exijan en los estados el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y que supongan una garantía de amparo de toda la ciudadanía también ante sus estados y no una suma de intereses particulares de estados y élites como hasta ahora. Es en este marco donde nos encontramos cómodos y por eso hay que avanzar en una mayor integración europea hacia la construcción de una Europa de los pueblos-persones («peoples» -en inglés confluyen ambos termas).

 1. CONCLUSIÓN

Queremos debatir, con lealtad, pero con coherencia y con valentía.

Porque somos, al fin y al cabo, gente comprometida con el proyecto de Iniciativa. Ponemos en marcha esta plataforma con la voluntad de sumar esfuerzos, de llegar a consensos, de hacer más fuerte, más grande, nuestro partido. Queremos hacerlo crecer y hacer crecer el proyecto común de Compromís. Porque creemos que Iniciativa es nuestro instrumento, Compromís nuestra apuesta estratégica y la instauración de políticas para las personas y de defensa del territorio y del medio ambiente nuestro objetivo final.